ข้อมูลส่วนตัว

 
   
ชื่อ-สกุล นายมงคล   รอดจันทร์
MR.MONGKOL RODJAN
วัน/เดือน/ปี เกิด 12 มีนาคม 2522
ที่อยู่ 9/5 หมู่ 9 ถ.มาลัยแมน ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
สถานที่ทำงาน 85 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้อง C405
โทรศัพท์ 08-6661-3777
E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ประวัติการศึกษา

 
   
พ.ศ.2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
  เกรดเฉลี่ย 3.52
   
พ.ศ.2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
  เกรดเฉลี่ย 3.68
   
พ.ศ.2540 มัธยมศีกษาตอนปลาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
  เกรดเฉลี่ย 2.61
   
พ.ศ.2537 มัธยมศีกษาตอนต้น โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพฯ
  เกรดเฉลี่ย 3.67
   
พ.ศ.2534 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแสง จ.อุบลราชธานี
  เกรด 4.00
   

ประสบการณ์ด้านการทำงาน

   
พ.ศ.2557 อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2554 รองประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และฝ่ายประกันคุณภาพ
  รองประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กรรมการบริหารโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   
พ.ศ.2553 ประธานกลุ่มโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  รองประธานโปรแกรมโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
พ.ศ.2552 ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  รองประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
  หัวหน้าหน่วยระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
พ.ศ.2550 ช่วยงานฝ่ายเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
  ตำแหน่งงานข้อมูลสารสนเทศและวิจัยสถาบัน ประจำกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
พ.ศ.2549 ตำแหน่งประจำงาน ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ตำแหน่งประจำงาน ฝ่ายวิทยพัฒนาและประกันคุณภาพ
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
พ.ศ.2544 - พ.ศ.2545 พนักงานสนับสนุนระบบ บริษัท ราชบุตรเทเลคอม จำกัด จ.อุบลราชธานี
   

ประวัติการฝึกอบรม

 
   
พ.ศ.2559 Microsoft Office Specialist Word 2013
   
  Microsoft Office Specialist Excel 2013
   
  การพัฒนาชุดรับส่งข้อมูลผ่านระบบการสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นและการประยุกต์ใช้งาน
   
พ.ศ.2553 CCNA Exploration : Network Fundamentals
   
  CCNA Exploration : Routing Protocols and Concepts
   
พ.ศ.2548 Mastering Linux Internet Server
   
พ.ศ.2547 Linux System Administration
   
พ.ศ.2546 Secured Simple Network Implementation Plan
   

ประวัติการบริการวิชาการ

   
พ.ศ.2559 วิทยากรอบรม PHP & MySQL
  วิทยากรอบรมระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
   
พ.ศ.2553 วิทยากรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา C# โรงเรียนบรรหารแจ่มใส 3 จ.สุพรรณบุรี
   
  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษ คอมพิวเตอร์ภาษา C#
   
  วิทยากรอบรมพัฒนาระบบ e-Commerce เพื่อบริหารงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการต้นกล้าอาชีพ
   
  วิทยากรอบรมการใช้งาน SciLAB ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  จ.พิจิตร
   
  วิทยากรอบรมการใช้งาน SciLAB ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ.ร้อยเอ็ด
   
พ.ศ.2552 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce
   
  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาสังคม
   
พ.ศ.2550 วิทยากรอบรมการใช้งานระบบบริการสารสนเทศด้านการบริการการศึกษา(ASIS)
   
พ.ศ.2548 วิทยากรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โครงการประชุมสัมมนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
  วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง E-Commerce with OsCommerce
   
  วิทยากรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารระดับกองกำกับการและระดับสถานีตำรวจ
ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com