7112405 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการทำงานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กระบวนการและภาวะการทำงานหลายงานในเวลาเดียวกัน การจัดการและการกำหนดลำดับกระบวนการ การจัดการอินพุตเอาท์พุต การจัดการหน่วยความจำ ระบบแฟ้ม และความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
  Download มคอ.3
  LMS 7112405 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
   

7112407 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการเครือข่าย การทำงานแบบ มัลติทาสกิง องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ไคล์เอ็นท์ การรีไดเร็คเตอร์ ไดร์ฟดีสิกเนเตอร์ อุปกรณ์พ่วงต่อ ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ การจัดการเครือข่าย โมดูล wrap-up ตลอดจนศึกษาและปฏิบัติการกับระบบปฏิบัติการเครือข่ายในระดับของผู้ดูแลระบบอย่างน้อยสองระบบ เช่น ระบบปฏิบัติไมโครซอฟต์วินโดว์เซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ระบบปฏิบัติการเน็ตแวร์ เป็นต้น
  Download มคอ.3
  LMS 7112407 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System)
   

7113509 การจัดการและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Server Management and Maintenance)

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้และเข้าใจโปรโตคอลในระดับชั้นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ทีซีพีและยูดีพีโปรโตคอล พอร์ตที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายที่จำเป็นในระดับชั้น ทีซีพีและยูดีพี การติดตั้งเครื่องให้บริการแม่ข่ายแบบต่างๆ สำหรับการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต เช่น เครื่องแม่ข่ายให้บริการเว็บ เครื่องแม่ข่ายจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ เครื่องแม่ข่ายถ่ายโอนแฟ้ม เครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูล เครื่องแม่ข่ายพร็อกซี ไฟร์วอลล์ เครื่องแม่ข่ายสำหรับแจกไอพี เป็นต้น สามารถปรับแต่งคุณลักษณะเครื่อง แม่ข่ายให้เหมาะสมกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์กรทั้งแบบการควบคุมที่เครื่อง(console) หรือการควบคุมระยะไกล(remote control) ตลอดจนเข้าใจการโจมตีเครื่องแม่ข่ายแบบต่างๆ และรักษาระบบให้มีความมั่นคง
  Download มคอ.3
  LMS 7113509 การจัดการและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Server Management and Maintenance)
   

7114416 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย (Network System Security)

คำอธิบายรายวิชา

การบุกรุกและการรักษาความมั่นคงในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ระบบการรักษาความมั่นคงเบื้องต้น การเข้ารหัสลับ ทั้งในระบบกุญแจเดี่ยว และระบบกุญแจคู่ รวมไปถึงเรื่องลายเซ็นดิจิทัล โดยครอบคลุมถึงการพิสูจน์สิทธิ์แบบต่างๆ การยืนยันตัวบุคคล การรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสิทธิ์ และการบริหารระบบกุญแจรวม นอกจากนั้นยังกล่าวถึงระบบเมล์แบบปลอดภัย ระบบเครือข่ายไอพีที่มีการเข้ารหัส การบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การป้องกันโดยใช้ระบบไฟล์วอลล์ และซอฟต์แวร์รักษาความมั่นคงต่างๆ
  Download มคอ.3
  LMS 7114416 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย (Network System Security)
   

7113409 ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (Local Area Network)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาระบบเครือข่ายเฉพาะที่  ตั้งแต่ระบบเครือข่ายภายในอาคารและเครือข่ายระหว่างอาคารที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยศึกษาส่วนประกอบของระบบเครือข่ายเฉพาะที่ อาทิ สายสัญญาณและระบบการเดินสายสัญญาณ อุปกรณ์ทวนสัญญาณ อุปกรณ์หาเส้นทาง บริดจ์  สวิทซ์ ศึกษาสถาปัตยกรรมที่ใช้ใน เครือข่ายเฉพาะที่ เช่น อีเทอร์เน็ต โทเคนริง เอฟดีดีไอ และเอทีเอ็ม ศึกษาโปรโตคอลต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบเครือข่ายเฉพาะที่  รูปแบบการเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายเฉพาะที่แบบต่าง ๆ  และการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายต่างชนิดกัน   ฝึกปฏิบัติสร้างหรือจำลองระบบเครือข่ายเฉพาะที่ในห้องปฏิบัติการ การกำหนดและปรับแต่งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  Download มคอ.3
  LMS 7113409 ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (Local Area Network)
   

7101005 ดิจิทัลคอมพิวเตอร์และลอจิก

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของระบบดิจิทัล ระบบตัวเลข ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน วงจรตรรก ตารางความจริง การลดทอนบูลีน ผังคาร์นอ เกทและวงจรเกท วงจรคอมบิเนชัน วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ วงจรฟลิปฟลอป รีจิสเตอร์ วงจรนับ วงจรเข้า-ถอดรหัส และฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ วงจรเกท ทีทีแอล และซีมอส
  Download มคอ.3
  LMS 7101005 ดิจิทัลคอมพิวเตอร์และลอจิก
   

7112505 ไมโครโพสเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

วิวัฒนาการและอนาคตของไมโครโพรเซสเซอร์ ตระกูลและสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ 32 บิตและ 64 บิตและ ส่วนประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของแผงวงจรหลักของไมโครคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ ระบบบัส สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วยความจำ
  Download มคอ.3
  LMS 7112505 ไมโครโพสเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์
   
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com