ประสบการณ์ในการทำวิจัย

   
พ.ศ. 2553 การวิจัยการจำแนกกลุ่มข้อมูลของโรคลมร้อนโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง
   
  การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าใช้ห้อง Resource ของนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กระบุตัวตนและเว็บเซอร์วิส
   
พ.ศ. 2552 การวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติระบบนิเวศชายน้ำ  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ออนไลน์
   
  การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการรู้จำแบบสอบถามและการวิเคราะห์ทางสถิติ
   
พ.ศ. 2551 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ  
เรื่องการใช้โปรแกรมเพื่อการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่าพูด
   
พ.ศ. 2550 การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
พ.ศ. 2548 การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร้านข้าวหมูแดงในจังหวัดนครปฐม
   
  การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต
   

ประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัย/ตีพิมพ์

   
แบบบรรยาย  
  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
  (The Second National Conference on Science and Technology (NCST 2009)) 
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จ.สกลนคร วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2552
เรื่อง  SOFTWARE DEVELOPMENT OF RATING QUESTIONAIRE RECOGNITION 
AND BASIC STATISTICAL ANALYSIS
   
แบบโปสเตอร์  
  การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 3 (3rd RMUTCON)
  สถานที่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ วันที่ 23 – 26  พฤศจิกายน 2553  
เรื่อง การจำแนกกลุ่มข้อมูลของโรคลมร้อนโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง
   
  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8
  (Science and Technology for Community Development 2010)      
สถานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ วันที่ 19 มีนาคม 2553
เรื่อง  ระบบตรวจสอบการเข้าใช้ห้อง Resource ของนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กระบุตัวตนและเว็บเซอร์วิส
   
  การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008)
  สถานที่ ศูนย์ประชุมบางกอกคอมเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
วันที่ 12 - 16 กันยายน 2551 
เรื่อง การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ
เรื่องการใช้โปรแกรมเพื่อการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่าพูด
   
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
  มงคล   รอดจันทร์, อภินันท์   จุ่นกรณ์, ภรัณยา อำมฤครัตน์ , พยุง มีสัจ 
  2553, 24-26 พฤศจิกายน).การจำแนกกลุ่มข้อมูลของโรคลมร้อนโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง.
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ
   
  มงคล  รอดจันทร์,  ภรัณยา อำมฤครัตน์,  อภินันท์ จุ่นกรณ์, ศิวาวุธ   ภาณุพิจารย์ 
(2553, 19 มีนาคม). ระบบตรวจสอบการเข้าใช้ห้อง Resource
ของนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กระบุตัวตน
และเว็บเซอร์วิส.
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ
   
 

มงคล  รอดจันทร์(2552,9 กรกฎาคม). SOFTWARE DEVELOPMENT OF RATING
QUESTIONAIRE RECOGNITION AND BASIC STATISTICAL ANALYSIS.
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2, สกลนคร

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com